مرکز تماس ابری

با ما دیگر به دنبال سرویس دیگری نمیروید

اقتصادی

تومان149,000
ماهانه

تومان30,000 هزینه راه اندازی
سرویس ایزابل ابری
5 داخلی
1خط
2 صف پاسخگویی
2 منشی تلفن گویا(IVR)
ویس میل
خط های آسیاتک

شرکتی

تومان230,000
ماهانه

تومان50,000 هزینه راه اندازی
سرویس ایزابل ابری
10 داخلی
3خط
5 صف پاسخگویی
5 منشی تلفن گویا(IVR)
ویس میل
نظر سنجی فیک
خط های آسیاتک

تجاری

تومان349,000
ماهانه

تومان70,000 هزینه راه اندازی
سرویس ایزابل ابری
20 داخلی
5خط
7 صف پاسخگویی
10 منشی تلفن گویا(IVR)
ویس میل
نظر سنجی فیک
خط های آسیاتک